Bestuur stichting mijnIBDcoach

Stichting mijnIBDcoach

Op 24 november 2014 is stichting mijnIBDcoach opgericht. De stichting heeft als doel:
(a) het beheren van het e-Health systeem ‘mijnlBDcoach’ en het bevorderen van de implementatie daarvan in de Nederlandse ziekenhuizen;
(b) het zodanig inrichten van het e-Health systeem dat het de patiëntenzorg optimaal kan ondersteunen;
(c) het ondersteunen en bevorderen van medisch-wetenschappelijk onderzoek op basis van de data in het e-Health systeem, ter bevordering van de zorg van IBD patiënten, en het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur Stichting mijnIBDcoach

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit zes personen.

Tot bestuurder kunnen worden benoemd vertegenwoordigers, bestuurders en/of werknemers van bijvoorbeeld in Nederland gevestigd academisch ziekenhuizen, een patiëntenvereniging of
sponsoren van de stichting die geen vergunninghouder zijn in de zin van de Geneesmiddelenwet of een daarvoor in de plaats getreden regeling.

Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Mocht in de tussenliggende tijd een bestuurder niet meer voldoen aan bovengenoemde eisen, dan zal deze aftreden en wordt gezocht naar een nieuwe bestuurder die wel voldoet aan de eisen.

Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, behalve reiskosten.

Bestuursleden van stichting mijnIBDcoach

-M.L. Markus-de Kwaadsteniet, voorzitter
-G. Dijkstra, MDL-arts in UMCG
-M.J. de Jong, MDL-arts i.o. in Hagaziekenhuis
-M. Spruit, bestuurslid ICT/wetenschappelijk onderzoek
-M.J. Pierik, MDL-arts in Maastrichts Universitair Medisch Centrum
-C.H. Achterberg, penningmeester
-M. Verheijen

Statuten:
1358547v1-a.opr. Stichting mijnIBDcoach (24-11-2014) afschrift-AMSLIB01

Contentcommissie

De inhoudelijke/wetenschapscommissie van stichting mijnIBDcoach, ook wel Contentcommissie genoemd, houdt zich bezig met de inhoud van mijnIBDcoach en met wetenschappelijk onderzoek dat gebruik maakt van mijnIBDcoach. Deze commissie is verantwoordelijk voor de inhoud van de coach en wetenschappelijk onderzoek in overeenstemming met de doelstelling van de stichting.

Leden van de commissie zijn natuurlijke personen:

a. vertegenwoordigers, bestuurders en/of werknemers van crohn-colitis.nl
b. in Nederland geregistreerde artsen of verpleegkundigen met speciale interesse in IBD
c. onderzoekers van een universiteit met speciale interesse in IBD
d. artsen/verpleegkundigen die gebruikmaken van mijnIBDcoach

De commissie bestaat uit tenminste vijf en maximaal twaalf leden.

De contentcommissie vergadert iedere 2e maandag van de maand online van 17.00 – 18.00 uur.
Voor spoedvragen over gebruik van mijnIBDcoach, die niet kunnen wachten tot de vergadering, kan men zich wenden tot de voorzitter van de contentcommissie Marieke Pierik via  m.pierik@mumc.nl. Onderwerpen voor de vergadering meldt u aan de secretaris van de contentcommissie: Evelien Hendrix (evelien.hendrix@mumc.nl)