Bestuur stichting mijnIBDcoach

Stichting mijnIBDcoach

Op 24 november 2014 is stichting mijnIBDcoach opgericht. De stichting heeft als doel:
(a) het beheren van het e-Health systeem ‘mijnlBDcoach’ en het bevorderen van de implementatie daarvan in de Nederlandse ziekenhuizen;
(b) het zodanig inrichten van het e-Health systeem dat het de patiëntenzorg optimaal kan ondersteunen;
(c) het ondersteunen en bevorderen van medisch-wetenschappelijk onderzoek op basis van de data in het e-Health systeem, ter bevordering van de zorg van IBD patiënten, en het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur van Stichting mijnIBDcoach

De stichting kent een bestuur dat uit tenminste drie personen bestaat. Tot bestuurder kunnen worden benoemd vertegenwoordigers, bestuurders en/of werknemers van:
(a) een in Nederland gevestigd academisch ziekenhuis;
(b) een in Nederland gevestigd regionaal ziekenhuis;
(c) een patiëntenvereniging; of
(d) een sponsor van de stichting die geen vergunninghouder is in de zin van de Geneesmiddelenwet of een daarvoor in de plaats getreden regeling.

Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Mocht in de tussenliggende tijd een bestuurder niet meer voldoen aan bovengenoemde eisen, dan zal deze aftreden en wordt gezocht naar een nieuwe bestuurder die wel voldoet aan de eisen.

Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, m.u.v. de reiskosten.

Bestuursleden van stichting mijnIBDcoach

M.L. Markus-de Kwaadsteniet, voorzitter
C,H, Achterberg, penningmeester
M.J. Pierik, MDL-arts in Maastrichts Universitair Medisch Centrum
M. Spruit, bestuurslid ICT/wetenschappelijk onderzoek
M.J. de Jong, MDL-arts i.o. in Hagaziekenhuis
G. Dijkstra, MDL-arts in UMCG

Hier kunt u de statuten downloaden
1358547v1-a.opr. Stichting mijnIBDcoach (24-11-2014) afschrift-AMSLIB01

Leden inhoudelijke/wetenschapscommissie van stichting mijnIBDcoach
[Contentcommissie]

de inhoudelijke/wetenschapscommissie houdt zich bezig met de inhoud van mijnIBDcoach en met wetenschappelijk onderzoek dat gebruik maakt van mijnIBDcoach. Deze commissie is verantwoordelijk voor de inhoud van de coach en wetenschappelijk onderzoek in overeenstemming met de doelstelling van de stichting.

Leden van de commissie zijn natuurlijke personen die

a. vertegenwoordigers, bestuurders en/of werknemers van de CCUVN
b. een in Nederland geregistreerde arts of verpleegkundige met speciale interesse in IBD
c. onderzoeker van een universiteit met speciale interesse in IBD
d. artsen/verpleegkundigen die gebruikmaken van mijnIBDcoach

De commissie bestaat uit tenminste vijf en maximaal twaalf leden.

De contentcommissie vergadert iedere 2e maandag van de maand online van 17.00 – 18.00 uur.
Voor spoedvragen over gebruik van mijnIBDcoach, die niet kunnen wachten tot de vergadering kan men zich wenden tot de voorzitter van de contentcommissie Marieke Pierik via  m.pierik@mumc.nl. Onderwerpen voor de vergadering kunnen gemeld worden aan de secretaris van de contentcommissie Evelien Hendrix;: evelien.hendrix@mumc.nl.